ایمن و ارزانترین روش زیرزمینی برای استخراج در مقیاس کوچک