از سنگریزه یا گلوله در کارخانه معدن در سنگ و سنگریزه جنوبی استفاده می شود